Kontaktní osoby

Vnitřní oznamovací systém

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“), zavedla společnost BILSTEIN CEE a.s. vnitřní oznamovací systém, který je určen osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání.

Jedná se o protiprávní jednání, které

a. má znaky trestného činu,

b. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c. porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

d. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení, datu narození, kontaktní adrese oznamovatele nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Společnost BILSTEIN CEE a.s. přijímá pouze oznámení od osoby, která, byť zprostředkovaně, pro společnost BILSTEIN CEE a.s. vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů. Tím se rozumí závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, dobrovolnická činnost nebo odborná praxe či stáž. Společnost BILSTEIN CEE a.s. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Osobě, která v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů učinila oznámení a měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámení výše uvedeného protiprávního jednání se zakládá na pravdivých informacích, náleží ochrana před odvetným opatřením. Tato ochrana spočívá např. v zákazu rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny či nepřiznání osobního příplatku, výpovědi nebo odstoupení od smlouvy, neumožnění odborného rozvoje a dalších v souladu s § 4 odst. 1 Zákona o ochraně oznamovatelů. Tato ochrana se vztahuje i na osoby uvedené v § 4 odst. 2 Zákona o ochraně oznamovatelů. Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Příslušná osoba pro přijímání oznámení je:
Mgr. Petr Jirásek, advokát, se sídlem Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

Způsoby podání oznámení:

 • elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy oznameni-bilstein@akmj.eu
 • písemně poštou na adresu příslušné osoby: Mgr. Petr Jirásek, advokát, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1, nebo předat osobně na recepci: Advokátní kanceláře Mgr. Monika Jirásková, na adrese Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1, přičemž je nutné na obálku uvést text: „Neotevírat – pouze k rukám příslušné osoby Mgr. Petra Jiráska“
 • telefonicky prostřednictvím telefonní linky + 420 731 616 230 od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 18:00 a v pátek od 9:00 do 16:00
 • osobně, a to po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:

Oznámení je možné podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na uvedeném odkazu: oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

E-mail:  mnetocny@msp.justice.cz

Tel.:  221 997 840  (telefonní hovory nejsou nahrávány)

Bližší informace vztahující se k oznamování výše uvedených protiprávních jednání jsou uvedeny v Zákoně o ochraně oznamovatelů, Směrnici a dále v Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.